Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu? – Luật Việt An

đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu

Giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh, các cá nhân và tổ chức phải thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh. Đối với các mô hình kinh doanh khác nhau thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh là khác nhau.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Các hình thức đăng ký giấy phép kinh doanh:

 • Đăng ký thành lập hộ kinh doanh;
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn góp của cá nhân, tổ chức Việt Nam: có một số loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty hơp danh;
 • Công ty TNHH bao gồm: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần;
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Để Quý khách hiểu rõ hơn về Cơ quan tiếp nhận và cấp giấy phép kinh doanh.

Đăng ký giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Nơi nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang dịch vụ công của Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng).

Thời gian xử lý:

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ký giấy phép kinh doanh của công ty có vốn góp của cá nhân, tổ chức Việt Nam

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh;

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập;
 • Văn bản ủy quyền;
 • Các giấy tờ về chứng minh địa chỉ: Nếu đăng ký tại tòa nhà thì doanh nghiệp xuất trình giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp không phải là “căn hộ chung cư” khi thực hiện thủ tục.

Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Thời gian xử lý:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký giấy phép kinh doanh của công ty có vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay khi thành lập được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:
  • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu như sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Nộp hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp bao gồm các tài liệu như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức).
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số lưu ý sau khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Hộ kinh doanh cần liên hệ cơ quan thuế quản lý cấp quận/ huyện để thực hiện hồ sơ thuế ban đầu, nộp thuế môn bài và thuế khoán theo thông báo của cơ quan thuế.

Công ty có vốn góp của cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài cần thực hiện:

 • Khắc dấu;
 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, tài khoản đầu tư vốn (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh hoặc góp vốn theo thông tin đã cam kết tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Xin cấp các giấy phép kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An trong lĩnh vực đăng ký giấy phép kinh doanh

 • Tư vấn loại hình đăng ký kinh phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn các ưu nhược điểm chi tiết cho từng loại hình kinh doanh khi khách hàng tiến hành đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các thủ tục sau đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục thuế, bảo hiểm, tài chính kế toán, quyền sở hữu trí tuệ, quản trị, … trong quá trình kinh doanh.