Trắc nghiệm Tin 11 bài 14: Kiểu dữ liệu tệp (có đáp án)

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Trắc nghiệm Tin học 11 bài 14: (có đáp án chi tiết) Kiểu dữ liệu tệp được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bộ trắc nghiệm Tin học 11: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 14 (có đáp án): Kiểu dữ liệu tệp

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp văn bản

A. cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp có cấu trúc

A. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

Câu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập tuần tự

A. cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập trực tiếp

A. cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

Câu 5: Dữ liệu kiểu tệp

A. sẽ bị mất hết khi tắt máy.

B. sẽ bị mất hết khi tắt điện đột ngột.

C. không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện.

D. cả A. B. C đều sai.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Các kiểu dữ liệu đều được lưu trữ ở bộ nhớ trong (RAM).

B. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở bộ nhớ trong.

C. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở bộ nhờ ngoài (đĩa mềm, đĩa cứng, CD. thiết bị nhớ Flash).

D. Các dữ liệu trong máy tính đều bị mất đi khi tắt nguồn điện.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp có cấu trúc là tệp mà các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

B. Tệp chứa dữ liệu được tổ chức theo một cách thức nhất định gọi là tệp có cấu trúc.

C. Tệp văn bản không thuộc loại tệp có cấu trúc.

D. Tệp văn bản gồm các kí tự theo mã ASCII được phân chia thành một hay nhiều dòng.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có thể truy cập trực tiếp tệp văn bản.

B. Tệp có cấu trúc có thể truy cập trực tiếp.

C. Tệp có cấu trúc có thể truy cập tuần tự.

D. Truy cập trực tiếp là cách truy cập cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí (thường là số hiệu) của dữ liệu đó.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Số lượng phần tử của tệp là cố định.

B. Kích thước tệp có thể rất lớn.

C. Dữ liệu một tệp được lưu trữ trên đĩa thành một vùng dữ liệu liên tục.

D. Tệp lưu trữ lâu dài trên đĩa, không thể xóa tệp trên đĩa.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp nhị phân thuộc loại tệp có cấu trúc.

B. Các dòng trong tệp văn bản có độ dài bằng nhau.

C. Có thể hiểu nội dung các tệp văn bản khi hiển thị nó trên màn hình trong phần mềm soạn thảo văn bản.

D. Không thể hiểu nội dung các tệp có cấu trúc khi hiển thị nó trên màn hình trong phần mềm soạn thảo văn bản.

Câu 11: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

A. Người dùng

​​​​​​​B. Người lập trình ứng dụng

​​​​​​​C. Người quản trị CSDL

​​​​​​​D. Cả ba người trên

Đáp án bộ trắc nghiệm Tin 11 bài 14: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 14 (có đáp án): Kiểu dữ liệu tệp

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10: