HL7 vs FHIR: Đơn giản hóa tương tác dữ liệu y tế – VinhDQ Blog

HL7 vs FHIR: Đơn giản hóa tương tác dữ liệu y tế – VinhDQ Blog

Fhir là gì

Lịch sử HL7

Năm 1987, theo sáng kiến ​​của công ty CNTT Simborg Systems, một tổ chức phi lợi nhuận đã được thành lập để phát triển một tiêu chuẩn mới để cải thiện sự tương tác độc lập của hệ thống thông tin y tế.

HL7 V1

Phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn HL7 (phát hành năm 1987) chỉ nhằm mục đích kiểm tra khái niệm và xác định nội dung và cấu trúc của tiêu chuẩn. Sử dụng thực tế trong sản xuất bắt đầu với HL7 2.1 (1990).

HL7 V2

Tiêu chuẩn HL7 2.x (V2) mô tả việc trao đổi thông tin hành chính, tài chính và lâm sàng dưới dạng tin nhắn văn bản. Các thông báo này sử dụng cú pháp mã hóa không phải XML dựa trên các phân đoạn (dòng) và dấu phân cách một ký tự.

Tin nhắn có nhiều loại và kiểu con, ví dụ, tin nhắn ADT – (Admit Discharge Transfer) để truyền thông tin hành chính về chuyến thăm, tin nhắn ORU – để truyền các quan sát và kết quả.

HL7 v2.x đã cho phép khả năng tương tác giữa các hệ thống sau:

 • Hệ thống quản lý bệnh nhân (PAS).
 • Hệ thống quản lý hành nghề y tế (PMS).
 • Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm (LIS).
 • Hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EMR).
 • Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR).
 • Hệ thống ăn kiêng
 • Hệ thống nhà thuốc
 • Hệ thống thanh toán

Các loại thông báo HL7 (v2) thường được sử dụng nhất:

 • ACK – Thông báo xác nhận chung
 • ADT – Thông báo nhập, xuất, chuyển
 • BAR – Thêm hoặc thay đổi tài khoản thanh toán
 • DFT – Giao dịch tài chính chi tiết
 • MDM – Quản lý tài liệu y tế
 • MFN – Thông báo tệp chính
 • ORM – Thông điệp đặt hàng dược phẩm / điều trị
 • ORU – Kết quả quan sát (không được yêu cầu)
 • QRY – được sử dụng để truy vấn các hệ thống dữ liệu nguồn về những thứ như nhân khẩu học của bệnh nhân, v.v.
 • RAS – Dược / quản lý điều trị
 • RDE – Thông điệp đặt hàng mã hóa / dược phẩm
 • RGV – Dược / điều trị đưa ra thông điệp
 • SIU – Lập kế hoạch thông tin không mong muốn

HL7 V3

HL7 V3, không giống như V2, là một tiêu chuẩn dựa trên Mô hình Thông tin Tham chiếu (HL7 RIM); mô hình kiểu dữ liệu.

Theo HL7 International: “The HL7 Reference Information Model (RIM) is a critical component of the HL7 V3 family of standards. It is the root of all information models and structures developed as part of the V3 development process“

Thật không may, mặc dù HL7 V3 đã phát triển sâu về mặt lý thuyết và khái niệm, việc phát triển các lĩnh vực chủ đề mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, sự phức tạp của tiêu chuẩn ở giai đoạn thực hiện đã gây ra một làn sóng chỉ trích nghiêm trọng và một số nỗ lực để đơn giản hóa tiêu chuẩn.

HL7 FHIR

HL7 FHIR xuất hiện vào năm 2011. Cách tiếp cận phát triển mới của HL7 FHIR dựa trên các nguyên tắc RESTful. FHIR được thiết kế để đơn giản hóa và tăng tốc triển khai HL7 với mục tiêu tương tác hiệu quả giữa các hệ thống chăm sóc sức khỏe cũ, cũng như truy cập dữ liệu y tế từ nhiều thiết bị khác nhau (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động).

Tại sao FHIR tốt hơn

Ý tưởng chính của FHIR là tạo ra một bộ tài nguyên cơ bản, riêng lẻ hoặc kết hợp, có thể đáp ứng hầu hết các trường hợp sử dụng. Tài nguyên FHIR xác định nội dung và cấu trúc của một tập hợp thông tin cốt lõi phổ biến cho hầu hết các triển khai.

Tài nguyên FHIR được chia thành các loại và nhóm, mỗi loại có cấu trúc trường riêng, có giá trị có thể là loại nguyên thủy hoặc hỗn hợp và liên kết đến các tài nguyên khác. Các trường có thể là bắt buộc hoặc tùy chọn, chứa một hoặc nhiều giá trị. Ví dụ: tài nguyên của bệnh nhân ở chế độ lưu trữ có chứa các trường loại nguyên thủy: ngày sinh / giới tính / loại, loại hỗn hợp: tên / địa chỉ / số, liên kết đến tổ chức và danh sách các bác sĩ giới thiệu, v.v. Tài nguyên dựa trên các cấu trúc sau :

 • XML
 • JSON
 • HTTP
 • Atom
 • OAuth

Trao đổi dữ liệu FHIR

Đặc điểm kỹ thuật của HL7 FHIR mô tả một số cách tiếp cận để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống. Các hệ thống có thể trao đổi tài nguyên riêng hoặc thu thập các tài nguyên liên quan thành các nhóm (Gói) và trao đổi các nhóm tài nguyên này (Gói).

Tùy chọn trao đổi dữ liệu:

API RESTful (HTTP) – sự tương tác giữa các hệ thống xảy ra bằng cách thực hiện các hoạt động trên tài nguyên bằng các yêu cầu REST.

Messaging – sự tương tác giữa các hệ thống được tổ chức dưới dạng gửi tin nhắn giữa các hệ thống. Mỗi tin nhắn chứa thông tin mà một hệ thống muốn liên lạc với nhau. Tin nhắn là một nhóm các tài nguyên liên quan thuộc một loại nhất định.

Documents – sự tương tác giữa các hệ thống xảy ra ở cấp tài liệu, tức là một hệ thống yêu cầu tài liệu từ hệ thống khác và nhận chúng.

Tài liệu là một nhóm các tài nguyên được kết hợp thành một tài liệu thông qua một tài nguyên thành phần đặc biệt và được bảo đảm tại thời điểm ký tài liệu.

Tùy thuộc vào kiến ​​trúc của giải pháp của bạn và các nhiệm vụ bạn đang giải quyết, bạn có thể sử dụng tùy chọn trao đổi thích hợp.

FHIR 4

Vào tháng 1 năm 2019, một phiên bản mới của FHIR đã có sẵn. Trong FHIR4, những thay đổi trong tương lai sẽ tương thích ngược. Hơn nữa, một số yếu tố FHIR chính từ bây giờ đã trở thành quy chuẩn, bao gồm API RESTful, định dạng XML và JSON, lớp thuật ngữ, khung tuân thủ, cũng như tài nguyên Quan sát và Bệnh nhân.

Các giao diện lập trình ứng dụng mở và tiêu chuẩn FHIR (API) ngày nay được coi là các yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng tương tác của dữ liệu y tế.

Nguồn: https://www.edi2xml.com/blog/hl7-vs-fhir-fast-healthcare-interoperability-resources/

 • HIS