Cấu Trúc Get: Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập Chi Tiết! – Prep.vn

Cấu Trúc Get: Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập Chi Tiết! – Prep.vn

Getting là gì

Trong giao tiếp hoặc ôn luyện nghe tiếng Anh hằng ngày, chắc hẳn bạn thường xuyên bắt gặp động từ “get”. Nếu đứng độc lập, “get” mang nghĩa là đạt được, nhận được điều gì đó. Tuy vậy, khi kết hợp cùng các từ vựng khác, cấu trúc get lại thể hiện những ý nghĩa rất đa dạng, giúp câu văn thêm cuốn hút và sinh động. Cùng Prep.vn tìm hiểu chi tiết về các cấu trúc này và cách vận dụng vào việc học tiếng Anh nhé.

cấu trúc get, cấu trúc get used to, cấu trúc get something done, cấu trúc get sb to v, cấu trúc get sb, cấu trúc với get, sau get là gì
Cấu trúc get: Tất tần tật từ A đến Z

I. Get là gì?

Trong mọi từ điển tiếng Anh, get đều mang ý nghĩa là nhận được hoặc đạt được một điều gì đó. Một số từ đồng nghĩa của get có thể kể đến như receive, obtain,… Trong một số ngữ cảnh, get còn được hiểu là mua về một thứ gì đó. Ví dụ:

  • I got good grades last week (Tuần trước tôi đạt được nhiều điểm số tốt)
  • I got a car for my youngest kid (Tôi đã mua một chiếc ô tô cho đứa con út của mình)
Get là gì?
Get là gì?

II. Cách dùng cấu trúc get trong tiếng Anh

1. Get + danh từ/đại từ

Khi có các danh từ/ đại từ (tân ngữ trực tiếp) đứng sau, cấu trúc get thường có nghĩa là “có được, nhận được, nắm lấy”. Ví dụ:

  • I got an invitation card from Duyen yesterday (Hôm qua mình đã nhận được một chiếc thiệp mời từ Duyên)
  • Let me get you something to drink (Để mình lấy gì đó cho cậu uống nhé)
Get + danh từ/đại từ
Get + danh từ/đại từ

Lưu ý: Để có thể diễn tả ý nói trở thành ai/cái gì, không dùng cấu trúc “get + danh từ” mà dùng cấu trúc “get + to be + danh từ”. Ví dụ:

  • Snowy is getting to be a cute rabbit. (Snowy đang dần trở thành một thỏ mèo xinh xắn)
  • Lily’s getting to be a well-behaved child. (Lily đang dần trở thành đứa trẻ biết cư xử đúng mực)

2. Get + tính từ

Cấu trúc get khi đi kèm với một tính từ theo sau sẽ mang nghĩa là “trở nên”. Ví dụ:

  • It’s getting cold outside. (Thời tiết ngoài trời đang trở nên lạnh giá)
  • It’s time to get the kids awake. (Đã đến lúc khiến bọn trẻ thức dậy rồi)
Get + tính từ
Get + tính từ

3. Get + giới từ

Trong trường hợp kết hợp cùng các giới từ tiếng Anh, cấu trúc get + giới từ thường biểu thị sự di chuyển, vượt qua một điều gì đó. Ví dụ:

  • Tony couldn’t get over the EQ test (Tony đã không thể vượt qua được bài kiểm tra EQ)
  • She often gets up at 8 o’clock everyday (Cô ấy thường ngủ dậy vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày)
Get + giới từ
Get + giới từ

4. Get + quá khứ phân từ

Cấu trúc get khi dùng với các quá khứ phân từ sẽ có ý nghĩa diễn đạt những việc mà ai đó tự làm cho chính bản thân họ. Ví dụ

  • Jim only had 5 minutes to get dressed before his uncle called (Jim đã chỉ có đúng 5 phút để mặc quần áo trước khi chú của cậu ấy gọi đến)
  • She got lost despite following the route on the map (Chị ấy đã bị lạc mặc dù đi theo chỉ dẫn của bản đồ)
Get + quá khứ phân từ
Get + quá khứ phân từ

5. Get + quá khứ phân từ mang nghĩa bị động

Trường hợp cấu trúc get đi cùng với quá khứ phân từ mang nghĩa bị động, tức là ai đó được người khác làm gì đó cho mình. Ví dụ:

  • We get paid on the 7th every month (Chúng tôi được trả lương vào ngày 7 mỗi tháng)
  • Miley didn’t get invited to their party (Miley đã không được mời tới bữa tiệc của họ)
Get + quá khứ phân từ mang nghĩa bị động
Get + quá khứ phân từ mang nghĩa bị động

6. Get + to V-inf; và get + V-ing

Tương tự với cấu trúc remember, cấu trúc get trong tiếng Anh cũng có thể được kết hợp cùng V-inf và V-ing. Theo đó, cấu trúc get + V-ing thường xuất hiện trong ngữ cảnh giao tiếp thân mật với ý nghĩa là “bắt đầu làm gì”. Trong khi đó, cấu trúc get + to V-inf mang ý nghĩa là “được phép, có cơ hội,…”. Ví dụ:

  • I had better get going now, or I will be late for the exam (Tôi phải bắt đầu đi từ bây giờ, nếu không tôi sẽ muộn bài kiểm tra mất)
  • We didn’t get to talk at the event because there were too many guests (Chúng tôi chưa có cơ hội trò chuyện tại sự kiện bởi có quá đông khách mời)
Get + to V-inf; và get + V-ing
Get + to V-inf; và get + V-ing

7. Get used to + V-ing

Trong cấu trúc get used to + V-ing, “used” đóng vai trò là tính từ và “to” là một giới từ. Cấu trúc này có nghĩa là dần quen với một việc nào đó. Ví dụ:

  • Kimmel has got used to getting up early every morning (Kimmel đã dần quen với việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng).
  • I got used to walking to school everyday after a week of doing it (Tôi đã quen với việc đi bộ đến trường hàng ngày sau một tuần làm việc đó).
Get used to + V-ing
Get used to + V-ing

8. Get something done, get somebody to V-inf

Cấu trúc get something done là một cấu trúc thường được sử dụng tương tự như have something done, cả hai cấu trúc đều có nghĩa là “có cái gì đó được làm bởi ai đó cho mình”. Tuy nhiên, cấu trúc get something done thường được dùng ở những ngữ cảnh trò chuyện thân mật, gần gũi hơn là have something done.

Ở dạng chủ động, cấu trúc có công thức: get sb to V, có ý nghĩa là có ai đó làm gì cho mình. Ví dụ:

  • Lisa got her computer fixed last night (Tối qua Lisa đã nhờ người sửa được máy tính cho cô ấy)
  • His sister got him to do his homework (Chị gái cậu ấy đã dạy cậu ấy làm bài tập về nhà)
Get something done, get somebody to V-inf
Get something done, get somebody to V-inf

III. Một số từ/cụm từ đi kèm với get

Trên thực tế, cấu trúc get có thể đi kèm với nhiều từ và cụm từ để tạo thành các phrasal verb với get và idioms (thành ngữ) đắt giá giúp bạn nâng tầng trình độ tiếng Anh của bản thân. Dưới đây là một số từ/cụm từ đi kèm với cấu trúc get thông dụng:

Cụm từ với get Ý nghĩa Ví dụ Get across giải thích điều gì đó cho rõ ràng.

The lecturer spoke for hours, but didn’t get anything across to the audience.

Get ahead đạt được thành công hay tiến bộ. You’ll never get ahead at this place but for following the rules. Get around đi xung quanh khu vực nào đó. It’s impossible to get around this city with a car. Get around to nỗ lực để làm điều gì đó. I’ll get around to fixing the laptop. Get away with thoát khỏi sự trừng phạt sau khi làm sai gì đó. Olivia thought she got away with cheating until the examiner called out her name. Get along with thân thiện, có quan hệ tốt với ai đó His dog gets along with everything as long as they’re not a snake. Get away trốn thoát, rời khỏi Lucas loves to go to the park everyday, just to get away from the city. Get back lấy lại Carl got his pencil back from Roger. Get back at trả thù ai đó Nina promised herself to get back at whomever started the drama. Get by sống, làm việc gì đó nhưng chỉ ở mức tối thiểu vì tạm đủ về mặt nguồn lực (kiểu xoay xở đủ sống). When Joey lost his job, his family had to get by with only their savings. Get away with murder được phép làm những việc mà nếu người khác làm thì sẽ bị trừng phạt hoặc bị chỉ trích He’s so charming that he really does get away with murder. I/I’ve got this nói với ai đó rằng bạn có thể hoặc sẽ đối phó với điều gì đó It’s OK, I got this. Go back to what you were doing. Get it together đưa ra quyết định hoặc hành động tích cực trong cuộc sống Tara has really got it together since I last saw him – he has started a new job and lost a lot of weight. Get a word in edgewise có cơ hội để nói Tom talked so much that nobody could get a word in edgewise. Get your feet wet dần quen với một điều gì mới I worked as a substitute teacher to get my feet wet. Get (something) off the ground bắt đầu thành công A lot more money and effort will be needed to get this project off the ground. Get a bang out of something đạt được niềm vui từ một cái gì đó Some of the kids got a bang out of throwing mud at each other.

IV. Bài tập cấu trúc get có đáp án

Bài tập: Vận dụng cấu trúc get để chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây:

 1. It’s taking me longer to get _____ the operation than I thought.

A. by B. over C. up from D. through

 1. Thomas has just started work, hasn’t he? How’s he getting _____?

A. in B. on C. by D. out

 1. My grandmother insists on ______ early everyday.

A. got up B. getting up C. getting D. get up

 1. Take the number 7 train and get __________ at Sakura road.

A. down B. outside C. off D. up

 1. It’s gradually getting ____ here.

A. darkness B. to be dark C. dark D. be dark

 1. Erica seems to be unhappy because she doesn’t get _______ her classmates.

A. on for B. up to C. in with D. on well with

 1. It took Mr. Johnson a long time to ………. the death of his beloved wife.

A. take off B. get over C. get out D. get through

Đáp án: 1-B; 2-B; 3-B; 4-C; 5-C; 6-D; 7-B

V. Lời kết

Trên đây là toàn bộ cấu trúc get thông dụng giúp bạn đọc phân biệt và hiểu rõ ý nghĩa. Những kiến thức trên là kiến thức cơ bản và là một phần trong các khóa học của Prep.vn. Nếu bạn đang tìm kiếm 1 lộ trình học Ielts, toeic hay tiếng anh thptqg thì hãy tham khảo các khóa học tại Prep dưới đây bạn nhé.

 1. Khóa học ielts online
 2. Khóa học toeic online
 3. khóa học tiếng anh thi đại học