Incremental backup là gì và gồm những loại nào?

Incremental là gì

Trong hoạt động backup và phục hồi dữ liệu, incremental backup hay sao lưu gia tăng là một bản sao lưu chỉ các tệp và dữ liệu đã thay đổi kể từ khi sao lưu trước đó được thực hiện.

Khác với Cloud Backup thông thường là backup đầy đủ, Incremental backup là bản sao lưu trước đó có thể là bản sao lưu đầy đủ hoặc bản sao lưu gia tăng bổ sung. Mục đích của sao lưu gia tăng là ghi lại các thay đổi kể từ khi điểm chuẩn trước đó được thiết lập.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu. Toàn bộ dữ liệu của một công ty vào thứ hai sẽ được sao lưu gia tăng vào thứ ba, và những thay đổi vào thứ ba sẽ tiếp tục được sao lưu gia tăng vào thứ 4, cứ như vậy, quá trình sẽ liên tục diễn ra.

Các loại incremental backup

Incremental backup toàn bộ tổng hợp

Một bản backup đầy đủ được thực hiện bằng cách nó sẽ đọc bản sao lưu đầy đủ trước đó và các bản sao lưu gia tăng tiếp theo thay vì đọc dữ liệu từ bộ lưu trữ chính.

Incremental backup cấp độ khối

Là hình thức incremental backup phổ biến trong đó phần mềm sao lưu sao lưu các khối lưu trữ đã được ghi thay vì sao lưu các tệp và thư mục. Sao lưu cấp khối hiệu quả hơn sao lưu cấp tệp vì chỉ các khối thay đổi được sao lưu, còn với phần mềm phải sao lưu toàn bộ tệp.

Incremental backup cấp độ byte

Incremental backup cấp độ byte theo dõi hệ thống tệp cho các byte riêng lẻ đã thay đổi và sau đó sao lưu các byte đó trên cơ sở gia tăng. Cách sao lưu này áp dụng với các bản sao lưu nhỏ nhất có thể.

Incremental backup vĩnh viễn tăng dần

Còn được gọi là sao lưu gia tăng lũy ​​tiến, được thiết kế để hoạt động trên các hệ thống sao lưu dựa trên đĩa. Sau khi bản sao ban đầu của dữ liệu được tạo ra, phần mềm chỉ sao lưu dữ liệu mới và sửa đổi. Việc sao lưu dựa trên đĩa nên không cần tạo sao lưu toàn bộ định kỳ.

Incremental backup nhiều cấp

Trong một bản sao lưu gia tăng nhiều cấp. Giả sử bạn tạo một bản sao lưu đầy đủ, được xác định là Cấp 0, vào Thứ Hai. Sau đó, bạn tạo bản sao lưu cấp 1 vào thứ ba và sao lưu cấp 2 vào thứ tư. Thông thường nếu bạn đã tạo và sau đó khôi phục bản sao lưu gia tăng vào Thứ Năm, nó sẽ yêu cầu các bản sao lưu từ Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư cũng được khôi phục. Thay vào đó, quản trị viên sao lưu có thể tạo bản sao lưu gia tăng cấp 1 vào thứ năm, bao gồm tất cả dữ liệu được tạo hoặc sửa đổi kể từ lần sao lưu cấp 1 cuối cùng được thực hiện. Do đó, việc khôi phục hoàn toàn sẽ yêu cầu khôi phục các bản sao lưu từ Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm thay vì khôi phục các bản sao lưu từ Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Ưu – Nhược điểm của Incremental backup

– Ưu điểm chính của Incremental backup – sao lưu gia tăng là có khối lượng ít tệp được sao lưu hàng ngày.

– Tuy nhiên nhược điểm là trong quá trình khôi phục hoàn toàn , bản sao lưu đầy đủ mới nhất và tất cả các bản sao lưu gia tăng tiếp theo phải được khôi phục, có thể mất nhiều thời gian hơn so với khôi phục bản sao lưu đầy đủ.

So sánh differential backup với Incremental backup

Differential backup là gì?

Differential backup hay còn gọi là Sao lưu vi sai là một phương pháp thực tế để sao lưu các tệp hoặc thư mục thay đổi mỗi ngày trong các kế hoạch sao lưu. Một bản sao lưu vi sai chỉ sao lưu các tệp đã thay đổi kể từ lần sao lưu đầy đủ cuối cùng.

Ví dụ: Giả sử bạn thực hiện sao lưu toàn bộ vào Chủ nhật. Vào Thứ Hai, bạn chỉ sao lưu các tệp đã thay đổi kể từ Chủ Nhật, vào Thứ Ba, tiếp tục sao lưu các tệp đã thay đổi kể từ Chủ Nhật và thứ hai, và cứ thế cho đến lần sao lưu đầy đủ tiếp theo.

Bảng so sánh differential backup với Incremental backup

Kế hoạch sao lưu Cơ sở dự phòng Tốc độ sao lưu Không gian thực hiện Khối lượng sao lưu Phương tiện cần thiết để phục hồi Sao lưu đầy đủ Sao lưu đầy đủ Chậm Lớn Sao lưu đầy đủ Chỉ sao lưu gần đây nhất Sao lưu vi sai Sao lưu đầy đủ Trung bình Lớn Chỉ sao lưu các tệp đã thay đổi Gần đây nhất + khác biệt gần nhất Sao lưu gia tăng Sao lưu cuối cùng Nhanh Nhỏ Gần đây nhất đầy đủ + tất cả gia tăng kể từ khi đầy đủ

So sánh với sao lưu toàn bộ, chúng ta thấy sao lưu gia tăng mất ít thời gian sao lưu hơn và tạo ra một tệp nhỏ hơn.

Còn so sánh với sao lưu vi sai, một bản sao lưu gia tăng sẽ tiết kiệm không gian tốt hơn. Đó là lý do chính tại sao hầu hết mọi người chọn một bản sao lưu gia tăng.

Đến đây chắc mọi người đã hiểu rõ Incremental backup là gì và cách thức hoạt động của nó để áp dụng vào kế hoạch sao lưu cụ thể của mình.

Nếu bạn có khối lượng dữ liệu lớn hoặc dữ liệu quan trọng cần sao lưu, bạn nên sử dụng các dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến chuyên nghiệp để bảo quản dữ liệu tốt nhất.

>>> Tham khảo: Dịch vụ Backup as a Service tại VDO Data