Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì? Quy định chi tiết?

Kcb là gì

Những quy định về nơi khám chữa bệnh ban đầu là vấn đề quan trọng đối với những người tham gia Bảo hiểm y tế. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết đối với người tham gia BHYT về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

1. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì?

Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu được hiểu là những cơ sở khám và chữa trị bệnh đầu tiên mà người tham gia BHYT đăng ký. Trong quá trình khám và chữa bệnh, người bệnh sẽ được xem xét, nếu không đủ điều kiện về cơ sở vật chất để điều trị sẽ được chuyển lên tuyến trên.

Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký KCB ban đầu tại tuyến hoặc tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến đó.

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8, Thông tư 40/2015/TT-BYT, người tham gia Bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại những cơ sở khám đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư này và không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, địa điểm cư trú và khả năng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh. Người tham gia BHYT có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu như dưới đây.

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã và tuyến tương đương gồm:

 • Trạm y tế của xã, phường, thị trấn.
 • Trạm xá hoặc trạm y tế, phòng y tế thuộc cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức.
 • Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.
 • Trạm y tế, phòng khám quân – dân y, quân – dân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám chữa bệnh tuân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và các tuyến tương đương:

 • Bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Trung tâm y tế của huyện có chức năng khám, chữa bệnh, trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa.
 • Phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa của khu vực.
 • Bệnh viện đa khoa thuộc hạng III, hạng IV, chưa xếp hạng thuộc Bộ, Ngành hoặc các đơn vị trực thuộc Bộ, Ngành.
 • Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương.
 • Các phòng y tế hoặc bệnh xá thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
 • Trung tâm y tế, bệnh xá quân – dân y hoặc bệnh xã quân y, bệnh viện quân y thuộc hạng III, IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, IV hoặc chưa được xếp hạng, một số cơ sở khám, chữa bệnh khác tuân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hiện nay

2. Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
 • Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư 40/2015/TT-BYT nếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
 • Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập: Có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.
 • Riêng đối với Phòng khám đa khoa thì phải có ít nhất 02 (hai) chuyên khoa nội và ngoại; Đối với phòng khám đa khoa có khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, ngoài 02 (hai) chuyên khoa trên, phải có chuyên khoa nhi.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT:

“Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Như vậy, với trường hợp nếu không thuộc đối tượng ưu tiên hay được hưởng chính sách đặc biệt thì theo quy định về đăng ký nơi khám chữa bệnh trên, người tham gia bảo hiểm y tế có thể lựa chọn đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở sau:

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương:

– Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

– Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

– Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập;

– Trạm y tế quân – dân y, Phòng khám quân – dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương:

– Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

– Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

– Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

– Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

– Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

– Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu của bản thân và chỉ tiêu của từng bệnh viện mà bạn có thể lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh thuận tiện nhất cho bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

3. Về vấn đề thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế…

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.”

Như vậy, nếu có nhu cầu thì người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý (tháng 1; tháng 4; tháng 7 và tháng 10) hoặc trong kỳ gia hạn thẻ BHYT. Đây là quy định mang tính chất tạo điều kiện thuận lợi cho những người đóng Bảo hiểm y tế, đặc biệt trong trường hợp người dân phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú ở địa điểm khác thì được thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp, thuận tiện cho việc đi lại.

Để thực hiện đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, bạn cần xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế đã được cấp. Đồng thời, bạn cần kê khai vào Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin vào tờ khai TK1-TS ghi rõ về việc thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu.

Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ được thực hiện trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ và hợp lệ. Lưu ý: Thẻ BHYT của bạn phải còn hiệu lực, bạn cần nộp thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản sao công chứng.

Theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến tỉnh trở lên thì người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại đây khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52HD/BTCTW ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

– Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố;

– Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên;

– Trẻ em dưới 6 tuổi;

– Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên sẽ được đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh. Để được đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, vào đầu mỗi quý đề nghị người tham gia BHYT mang thẻ BHYT đã được cấp đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Kết luận: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu rất quan trọng, là nơi để kịp thời khám chữa bệnh và thuận tiện đi lại cho người tham gia BHYT, vì thế cho nên người tham gia bảo hiểm y tế nên cân nhắc để lựa chọn nơi đăng ký cho phù hợp, thuận tiện sau này.