Container-fluid là gì – Tâm Phát

Container-fluid là gì

Trong HTML, một container là một phần tử có thể chứa các phần tử khác, chẳng hạn như <div>, <span>, … Lớp container hoặc container-fuid có thể được sử dụng cho các phần tử này. Ok bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt của 2 lớp trên

Class. Container-fluid

Lớp container-fuid khi được áp dụng cho một phần tử sẽ làm cho phần tử sẽ làm cho phân tử này có chiều rộng 100%

Xem thêm: Hướng dẫn ghép nhiều file PDF thành một file PDF

Hướng dẫn sử dụng Bootstrap Container

container-fluid-example.html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset=”utf-8″>

<title>Container Example</title>

<link rel=”stylesheet” href=”https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css”>

</head>

<body>

<h4>.container-fluid Example</h4>

<div class=”container-fluid” style=”background: #cdd;”>

.container-fluid

</div>

<script src=”https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js”></script>

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js”></script>

<script src=”https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js”></script>

</body>

</html>

Class .container

Dựa trên kích thước chiều rộng màn hình của các thiết bị, Bootstrap chia chúng thành 5 loại:

+ Các thiết bị có chiều rộng nhỏ hơn 567px được gọi là Extra Small (Rất nhỏ).

+ Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 567px được gọi là Small (Nhỏ), hoặc được gọi là thiết bị sm.

+ Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 768px được gọi là Medium (Trung bình), hoặc được gọi là thiết bị md.

+ Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 992px được gọi là Large (Lớn), hoặc được gọi là thiết bị lg.

+ Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 1200px được gọi là Extra Large (Rất lớn), hoặc được gọi là thiết bị xl.

xem thêm: Cách chuyển đổi file PDF sang Word đơn giản, không lỗi font

Một phần tử được áp dụng lớp .container điều gì sẽ xẩy ra?

container-example

<h4 style=”color:#ff9249″>.container Example:</h4>

<div class=”container” style=”background: #cdd;”>

.container

</div>

Trường hợp 1: Nếu chiều rộng thiết bị nhỏ hơn 567px, phần tử sẽ có chiều rộng 100%.

Trường hợp 2: Nếu chiều rộng thiết bị lớn hơn hoặc bằng 567px và nhỏ hơn 768px thì phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 567px.

Trường hợp 3: Nếu chiều rộng của thiết bị lớn hơn hoặc bằng 768px và nhỏ hơn 992px, phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 768px

Trường hợp 4: Nếu chiều rộng của thiết bị lớn hơn hoặc bằng 992px và nhỏ hơn 1200px, phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 992px.

Trường hợp 5: Nếu chiều rộng của thiết bị lớn hơn hoặc bằng 1200px, phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 1200px.

container-example.html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset=”utf-8″>

<title>Container Example</title>

<link rel=”stylesheet” href=”https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css”>

</head>

<body>

<h4 style=”color:#ff9249″>.container Example:</h4>

<div class=”container” style=”background: #cdd;”>

.container

</div>

<script src=”https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js”></script>

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js”></script>

<script src=”https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js”></script>

</body>

</html>