Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử? – Luật Hoàng Phi

Phạm trù lịch sử là gì

Câu hỏi:

Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử?

A.Vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa

B.Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử

C.Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịc sử phát triển loài người

D.Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người

Đáp án đúng A.

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở dạng vật thể hoặc phi vật thể, hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa, cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật giá trị sử dụng của một hàng hóa được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

– Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán.

– Ba điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa: Do lao động tạo ra, có công dụng nhất định để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, trước khi đi vào tiêu dùng phải thông qua mua- bán.

– Hàng hóa là phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở dạng vật thể hoặc phi vật thể.

– Hai thuộc tính của hàng hóa là: Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.

+ Giá trị sử dụng của hàng hóa: Là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

Cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật giá trị sử dụng của một hàng hóa được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng.

Để bán được trên thị trường, người sản xuất luôn tìm cách làm cho hàng hóa của mình có chất lượng cao và có nhiều công dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn.

+ Giá trị hàng hóa

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó.