Constant là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Constant là gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Constant Tiếng Việt Bất Biến; Không Thay Đổi, Hằng Số Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Constant là gì?

Trong lập trình máy tính, hằng số là một giá trị mà chương trình không thể thay đổi trong quá trình thực thi bình thường, tức là giá trị này không đổi. “Hằng số được đặt tên” thường được sử dụng thay thế cho nhau. Điều này trái ngược với một biến, là một định danh có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực thi bình thường, tức là giá trị là biến. Hằng số hữu ích cho cả người lập trình và người biên dịch: Đối với người lập trình, chúng là một dạng mã tự ghi lại và cho phép suy luận về tính đúng đắn, trong khi đối với trình biên dịch, chúng cho phép kiểm tra thời gian biên dịch và thời gian chạy để xác minh rằng các giả định về hằng số không bị vi phạm và cho phép hay đơn giản hóa một số tối ưu hóa trình biên dịch.

  • Constant là Bất Biến; Không Thay Đổi, Hằng Số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Constant

Có nhiều nhận thức cụ thể khác nhau về khái niệm chung về một hằng số, với những phân biệt tinh vi thường bị bỏ qua. Quan trọng nhất là: Hằng số thời gian biên dịch (giá trị tĩnh), hằng số thời gian chạy (giá trị động), đối tượng không thay đổi và kiểu hằng số (const).

Definition

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Các ví dụ điển hình về hằng số thời gian biên dịch gồm các hằng số toán học, các giá trị từ các tiêu chuẩn (ở đây là đơn vị truyền tải tối đa) hay các giá trị cấu hình bên trong (ở đây là các ký tự trên mỗi dòng) như các ví dụ C sau:

Const float PI = 3,1415927; // độ chính xác float đơn tối đa

Const unsigned int MTU = 1500; // Ethernet v2, RFC 894

Const unsigned int COLUMNS = 80;

Ví dụ điển hình về hằng số thời gian chạy là các giá trị được tính toán dựa trên đầu vào cho một hàm, chẳng hạn như ví dụ C ++ này:

void f (std :: string s) {const size_t l = s.length (); // …}

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Constant

  • Computer Programming
  • Value
  • Variable
  • Compiler
  • Optimization
  • Objects
  • Bất Biến; Không Thay Đổi, Hằng Số tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Constant là gì? (hay Bất Biến; Không Thay Đổi, Hằng Số nghĩa là gì?) Định nghĩa Constant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Constant / Bất Biến; Không Thay Đổi, Hằng Số. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục