Tin học lớp 4 trang 15, 16, 17 Bài 3: Làm quen với tệp – VietJack.com

Tin học lớp 4 trang 15, 16, 17 Bài 3: Làm quen với tệp – VietJack.com

Tệp là gì tin học lớp 4

Video Tệp là gì tin học lớp 4

A. Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 15, 16, 17 Hoạt động cơ bản Bài 3:

Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 15 Câu 1

Tạo tệp

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a)Tạo thư mục HOCTAP và các thư mục con Soanthao, Trinhchieu, Ve.

b) Khỏi động chương trình soạn thảo văn bản Word, soạn và trình bày nội dung sau vào trang soạn thảo rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên là Baisoan.

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên

(Hồ Chí Minh)

c) Khởi động chương trình Paint, vẽ hình vuông rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên lầ Hinhvuong.

d)Khởi động chương trình Power Point, tạo bài trình chiếu có một trang, gõ tên, ngày, tháng, năm sinh của em vào trang trình chiếu rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên là Gioithieu.

Trả lời

a) Trên màn hình nền, em nháy chọn chuột phải, chọn New vầ chọn New Folder, em gõ tên thư mục là HOCTAP rồi nhấn Enter.

Trong thư mục HOCTAP, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là Soanthao rồi nhấn Enter

Em thực hiện các thao tác tương tự để tạo các thư mục TrinhchieuVe

b)Em nháy chọn chuột phải, chọn New và chọn New Microsoft Word Document

Em soạn nội dung vào trang soạn thảo rồi chọn File-> Save as

Trong cửa sổ Save as, em lựa chọn nơi lưu tệp là thư mục HOCTAP, gõ tên tệp là Baisoan rồi nhấn chọn Save

c) Em nháy chọn vào biểu tượng Paint để khởi động chương trình, nháy chọn vào biểu tượng Rectangle để vẽ hình vuông.

Em chọn File-> Save as

Trong cửa sổ Save as, em lựa chọn nơi lưu tệp là thư mục HOCTAP, gõ tên tệp là Hinhvuong rồi nhấn chọn Save.

d) Em nháy chọn chuột vào biểu tượng Power Point để khởi động chương trình, nháy chọn vào New Slide.

Em gõ tên, ngày, tháng, năm sinh của em vào trang trình chiếu rồi chọn File -> Save as

Trong cửa sổ Save as, em lựa chọn nơi lưu tệp là thư mục HOCTAP, gõ tên tệp là Gioithieu rồi nhấn chọn Save

Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 15 Câu 2

Phân biệt tệp và thư mục

Mở và quan sát thư mục HOCTAP.

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

a) Trong thư mục HOCTAP có các thư mục Ve, SoanthaoTrinhchieu.

Ngoài ra em còn thấy biểu tượng được tạo ra khi em lưu bài soạn thảo văn bản, đó được gọi là tệp. Mỗi tệp có một tên, tên tệp bao gồm phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu chấm. Phần tên do em tự đặt, phần mở rộng được tự động thêm vào.

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

b)Điền tên thư mục con và tên tệp trong thư mục HOCTAP vào bảng dưới

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

Trả lời

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

B.Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 15, 16, 17 Hoạt động thực hành Bài 3:

Em mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau

a)Nháy đúp chuột vào biểu tượng tệp, quan sat rồi đánh dấu x vào ô trống ở cuối câu dúng.

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

b) Em hãy viết phần tên và phần mở rộng của các tệp tương ứng vào bảng sau:

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

Trả lời

a)

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

b)

Tin học lớp 4 Bài 3: Làm quen với tệp (ảnh 1)

C. Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 15, 16, 17Hoạt động ứng dụng, mở rộng Bài 3:

Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 17 Câu 1

Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: Em có thể tạo được hai tệp có cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục được không?

Trả lời

Em không thể tạo được hai tệp có cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục.

Hướng dẫn tin học lớp 4 trang 17 Câu 2

Mở thư mục Soanthao, nháy nút phải chuột, chọn New rồi chọn biểu tượng . Quan sát thay đổi trong thư mục Soanthao và giải thích vói bạn thao tác vừa thực hiện.

Trả lời

Sau khi em nháy phải chuột, chọn New rồi chọn biểu tượng , một tệp Word mới đã xuất hiện trong thư mục.

Thao tác trên là thao tác tạo một tệp Word soạn thảo văn bản mới.

Mỗi tệp đều được đặt tên riêng

Tên tệp gồm hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nháu bởi dấu chấm.

Mỗi loại tệp có một biểu tượng khác nhau.